Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

Cumartesi, A�ustos 17, 2002

�ranl� kad�nlar�n internet g�nl�kleri...
Bir s�redir, internet kullan�m� ile ilgili hemen her yay�nda ��ran� �zel bir yer tutmaya ba�lad�. BBC, en b�y��� NRI (�Neda Rayaneh Institute�) olmak �zere, �ran�da 8 internet eri�im hizmeti sa�layan kurulu� oldu�unu s�yl�yor. Iran�da internet eri�mi sa�layan ilk kurum devlete ait �DCI� (Data Communication Company of Iran) olmu�. Bug�n de ayn� kurulu� denetimi elinde tutuyor. Bu insanlar�n hangi kaynaklara eri�ebileceklerinin bu kurulu� taraf�ndan belirlenmesi anlam�na da geliyor. George Town �niversitesi�nin kurdu�u �Ortado�u�da Yeni Medya ve Bilgi Teknolojileri� b�l�m�nde Farhang Rouhani�nin �nteret eri�imi ve kullan�m�n�n �ran�daki farkl� politik �zellikleri hakk�nda yazd��� makale bu konuda ilgin� bilgiler i�eriyor.

Kad�nlar�n ise �ran�daki internet kullan�c�lar� aras�nda daha �zel bir yeri var. Nedeni a��k. Y�llard�r bask� alt�nda tutulmalar�, dolay�s�yla �ileti�im� kuramamalar�. Yine BBC�nin bir haberine g�re 2001�de 400.000 kay�tl� kullan�c�s� olan ve �n�m�zdeki y�llarda bu say�n�n 15 milyona ula�aca�� tahmin edilen internet ile �zellikle kad�nlar yeni bir �ses� kazan�yor. Ayn� haberde �ranl� kad�nlar�n bug�ne kadar tabu say�lan ve �zerinde konu�ulmas� yasak olan seks ve seks ili�kileri hakk�nda art�k internet arac�l���yla �zg�rce fikir y�r�tmeye ba�lad�klar� belirtiliyor.

BBC�nin, bu olgunun en somut g�stergesi olarak dayana��, �web-k�t��� (�web-log�) denilen, �evrimi�i g�nl�kler... Bi�imlendirilmesi i�in web tasar�m� bilgisi gerektirmeyen bu g�nl�kler bir kere ba�lat�ld���nda etkile�imli de k�l�nabiliyor. B�ylece g�nl�k sahibi, i�eri�ini her g�ncellemesinden sonra yeni ekledi�i mesajlara tepkiler alabiliyor. Kimli�ini belirtmeden b�yle bir g�nl�k tutan kad�nlardan biri, bu yolla korku, endi�e ve beklentilerini payla�maya ba�lad�ktan sonra onu okuyan baz� erkeklerin �kad�na bak���lar�n� de�i�tirdiklerini, baz�lar�n�n ise ��ranl� kad�nlara sayg�s�zl�k etti�i� g�r��� ile kendisini a�a��lad���n� ama sonuncular�n az�nl�kta oldu�unu s�yl�yor...

�ranl� kad�nlara �web-k�t��� tutma� yolunu ilk a�an Kanada�da ya�ayan gazeteci H�seyin Derak�an olmu�. Derak�an��n, bir web-k�t���n�n nas�l ba�lat�laca�� ve s�rd�r�lece�i konusunda Fars�a ve basit bir dille yazd��� rehberden 7 ay sonra tam 1200 web-k�t��� yay�na girmi�. 27 ya��nda bir gazeteci ve �m�ltimedya� tasar�mc�s� olan Derak�an, bu i�i de kendi web-k�t���nden yapm��, ��nk� �ran�daki bas�n sans�r�ne kar�� yazd��� yaz�lardan sonra �ran gazetelerinde herhangi bir bi�imde �fikir beyan etmesi� pek m�mk�n de�il... �ranl� kad�nlar�n web-g�nl�klerinin bir listesini de tutuyor ancak bunlar� okuyabilmek i�in Fars�a bilmek gerekiyor...

Sivil toplum �rg�tlenmelerinde de ba�� �eken �ranl� kad�nlar, yaln�zca �i�lerini d�kmekle� kalm�yor elbette... K�lt�r ve sanatlar�n� d�nyaya ta��mak i�in �nemli at�l�mlar yap�yorlar. �rne�in 1953 do�umlu �a�da� ressam Farah Osouli ile yap�lm�� �Neden Farkl� Olmayal�m?� ba�l�kl� bir s�yle�ide, Farah, �insan fig�r� resmetmek g�nah say�ld��� i�in do�u sanat�n�n daha �ok dekoratif kalmas�n�n nesi varm��, neden farkl� olunmas�n?� derken sat�r aralar�nda ilgin� mesajlar veriyor�

Velhas�l internet kullan�c�s�na ba�l� olarak hayat� de�i�tiriyor i�te�

YAYIN: 8 A�ustos 2002, Milliyet K�lt�r ve Sanat Eki

0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home