Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

�ar�amba, Ekim 06, 2004

Alfons Karabuda'n�n u�ra�lar� ve
"Kahve ve Sanat"...

�ok y�nl� bir "creative" Alfons Karabuda. Beste yapar, spor yapar, sanat ile u�ra��r. "�nsan'�n annesi ve babas� G�ne� ve Barbro Karabuda olursa ba�ka t�rl� nas�l olabilirdi ki?" denilebilir tabii.

Alfons, Stockholm'de ya�ar. Kar�s� Helen bir balerin. Emil ve Elin ad�nda 2 �ocuklar� var. "Naomi" st�dyosunun ad�: http://www.algonet.se/~naomi/about.html

Son y�llarda u�ra�lar� aras�na "Alfons' CoffeShop" u ekledi. Buras� sanat yuvas� bir "kafe". Ben daha hi� g�rmedim ama atmosferini "hissediyorum". Bug�n yeni web sitesinin adresi geldi, girdim ve ��kamad�m. Tavsiye ederim, siz de ziyaret edin:

http://www.alfonscoffeeshop.se

Yaln�z, bu sitenin ziyaret�ilerinin "edilgin" kalmay�p, "etkile�im"i iyi bilmesi gerekiyor. Adeta bir "origami" ortam�nda, farenizi s�rekli ekranda dola�t�r�p, neyi nereden t�klarsan�z, "dahas�n�" g�rebilece�inizi ara�t�rman�z gerek. Sitenin tasar�mc�s� belli ki �ok zeki ve �ok yarat�c�. Ziyaret�inin de "ondan a�a�� kalmamas� i�in" sab�rla t�klamay� s�rd�rmesi �art. �d�ller mi? Bir tanesi yukar�da i�te, i�inde "T�rk Kahvesi"nin de bulundu�u men�. Men�n�n sayfalar�n� elinizle �evirebiliyorsunuz, sak�n bir kere g�r�nce orada b�rakmay�n!
Fondaki harika bir Frans�z "�ansonu" cabas�...

"Sanat ile kahve" bir arada ancak bu kadar olur diye d���n�yorum.
Alfons, haftan�n belli g�nlerinde orada s�yle�iler de d�zenliyormu� bu konuda...
Yolu Stockholm'e d��enleri k�skan�yorum a��k�as� �u aralar...

Bu da Alfons'un Y�neticileri aras�nda oldu�u "Swedish Art Grants Committee"nin web sitesi:
http://www.konstnarsnamnden.se/
0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home