Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

Pazar, A�ustos 28, 2005

TAN ORAL'DAN YEN� SERG�LER...


�Y�zY�ze�
Sergi
Tan Oral


Tan Oral��n
Y�zY�ze� adl� sergisi,
Schneidertempel Sanat Merkezi�nde
22 eyl�l 2005 Per�embe g�n�
a��l�yor...


Schneidertempel Sanat Merkezi�nde a��lacak olan mevsimin ilk sergisi
�Y�zY�ze� ad�yla portre �izimlerden olu�uyor.
�u yada bu nedenle Tan Oral��n kalemine tak�lan, tan�d�k, tan�mad�k
y�zlerce y�z �izimi bu sergide bir araya getiriliyor.
22 eyl�l Per�embe g�n� a��lacak olan �Y�zY�ze� sergisinde yer alan �izimler ayr�ca ayn� ad� ta��yan ve tasar�m�n� �a�la Turgul�un yapt��� ilgin� bir kitapta da toplanarak ilgilenenlere sunuluyor.

a��l�� kokteyli:
23 eyl�l 2005 Per�embe saat 19.oo da
Schneidertempel Sanat Merkezi, Felek sok. 1 Karak�y-Galata

Sergi afi�i:"Y�zY�ze" adl� kitab�n a��klamal� �ns�z�


Y�zde Y�z

�u yada bu nedenle kalemime tak�lan y�zlerce y�z, y�llarca dosyalarda �st �ste y���larak biriktikten sonra, bu kez bu kitapta topla�may� ve bir sergi ile de insan y�z�ne ��kmay� ba�ard�lar. �zel bir �aba ve �zel bir se�im yapmad�m, eklemedim, ��karmad�m. Ger�ekten de g�nl�k ya�am, �al��malar, g�rev ve etkilenmeler i�inde kalem oynat�rken, bazen not al�rcas�na h�zla, yada sab�r isteyen yo�un emekle ka��t �st�ne d��en bu izler, i�inde y�zd���m insan denizinin bana vuran kimi dalgalar�n� olu�turuyor gibiydi. Y�zler zihnimizde yer edip ar�ivlenirken, belki fazla yer tutmas�n diye en can al�c�, en ak�lda kal�c� birka� ayr�nt� ve oranlama ile saklan�yorlar. Ger�e�i ile art�k bir ilgisi kalmam��, ama ger�e�inin ta kendisi olarak hem de . Tan�d���m�z bir y�z� hat�rlarken, i�indekileri ayr��t�ramad���m�z ve tan�mlayamad���m�z ama iyi bildi�imiz bir lezzet gibi, sadece bir tat gelir dilimize. ��te o, art�k O�dur, deriz. Onu bir ba�kas�na hat�rlatmak i�in de ayr�nt�lara bo�ulmu� bilgi yuma�� ve anatomik a��klamalar yerine, i�te o lezzetten bir damla tatt�rmak yeterli olacakt�r. Bellek, o karma��k ar�ivinden an�nda bulup ��karacakt�r o lezzetin sahibini. ��nk� daha �nce tad� dama��nda kalm��t�r da ondan. Fazla teferruat ve malumat ise a��z tad�n� ka��racakt�r.

Tan Oral

0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home