Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

Cuma, Temmuz 28, 2006

WEB'DE BEYRUT'LU B�R SANAT�I; ZENA el-KHAL�L'DEN MESAJLAR

Beyrut'lu bir kad�n sanat��, Zena el-Khalil, web-k�t���nde L�bnan'da ya�ananlar� yaz�yor. 1976 do�umlu Zena, bir Amerikal� "�evre sava���s�" Wael ile evli. Zena sava��n �evreye etkisini de foto�raflarla g�r�nt�lemi� burada. �l� bal�klar, kumsal� siyaha boyayan petrol...
Zena, "Imagining Ourselves" ("Kendimizi Imgelemek") web sitesinde di�er sanat projeleri aras�nda evlilik hikayesini de anlat�yor. Pembe bir gelinlik giyip Beyrut sokaklar�nda dola�may� da i�eren "Bir Koca L�tfen" ba�l�kl� bir etkinli�i var. O s�rada ger�ekten evlenmeyi hi� d���nmeyen Zena, Wael ile evlendi�inde ayn� pembe gelinli�i giymi�...

Zena, sanatsal �al��malar�n� "Ziggydoodle" web sitesinde belgeliyor. Ayn� sitede "g�nl�k" format�ndaki yaz�lar�n� son g�nlerde "Beyrout Update" ad�n� verdi�i sava� g�nl���ne ta��m��...
Israel u�aklar�n�n att�klar� aras�nda sadece bomba yok. A�a��daki karikat�r gibi psikolojik silahlar da at�yorlar. Bir L�bnan haritas� �zerine oturan Hamas lideri, Suriye ve �ran cumhurba�kanlar�... Cam kaptan Nasrullah ��km�� "Ba�ka bir emriniz var m�?" diyor...

Zena kendisine "empoze edilen" bu sava� y�z�nden L�bnan'� terkedip, "�teki ya�am"�na devam etmek zorunda oldu�unu belirtiyor. "Yoruldum" diyor. "B�t�n sava�lar gibi sivillere empoze edilen bu sava�tan �ok yoruldum ve yazd�klar�mla 'gelen posta' kutunuzdaki bask� yaratan mesajlardan bir tanesi daha olmak istemiyorum!"
O b�yle diyor ama...
Sava� hakk�nda yazd�klar� aras�ndan bir mektup var ki bug�nlerde hemen hemen t�m Internet bas�n�nda yer al�yor.

�stanbul "Indymedia"da bu mektubun Ufuk Dalm�� taraf�ndan yap�lm�� �evirisi var. Bir T�rk�e �eviri de Bet�l Akda� taraf�ndan yap�lm��. Bu metin arkada��m Laleper Aytek'e ula�m��. O da "ne yazsam siliyorum, kelimeler kifayetsiz kal�yor ve bu elimiz kolumuz ba�l�l�kta donup kal�yorum, sizlerle de payla�mak istedim." diyerek bana (da) yollam��. Ben de "Web'de K�lt�r Sanat" okur ve ziyaret�ileri ile payla��yorum.
********
Date: 27.07.2006 14:00:16
Subject: Beyrutlu bir kad�n sanat��dan mektup
************
�ks�rmeye ba�lad�m. Ama nedenini bilmiyorum. Hasta de�ilim. So�uk alg�nl���m da yok. San�r�m fazla stresten kaynaklan�yor. Bedenim kendini g��s�z hissediyor. Ne kadar su i�ersem i�eyim a�z�m hep kuru. T�kenmesini istemedi�imden �ok fazla su i�meye de korkuyorum.
D�n gece muhtemelen b�t�n hayat�m boyunca deneyimledi�im en korkun� g�nd�. �ok yorgun ve bitkindim. G�nlerdir uyumuyorum. Nihayet bir an sessizlik oldu�unda ise, karn�m ve kalbimdeki gerginlik beni derin bir uykuya dalmaktan al�koyuyor.
D�n gece Dahiyeh (Beyrut�un varo� b�lgesi) �zerine d��en en az 15 bomba sayd�k. Bunlar sadece bizim duyduklar�m�z. Gecenin bir yerlerinde kendi kendime, e�er birazc�k olsun uyuyamazsam ��ld�raca��m� s�yledim ve beni �ld�renin bu olaca��n�
Hi�bir�ey yiyemiyorum. Bu y�zden psikolojik direncimi kaybediyorum. Bu noktada her�ey ruh halime ba�l�. Biliyorum ki g��l� olmal�y�m ve olaca��m. Ama ya�ad�klar�m� ink�r edemem.
�nsanlar�n kahramanl�ktan oldu�u kadar dibe vurmaktan da haberdar olmalar�n�n �nemi oldu�unu d���n�yorum. Pek �o�umuz bir �ok �eyle ba�etmeye �al���yoruz, tehlikeye i�indeyiz. Beyrut, halk� i�in yiyecek, su ve ila� bulmaya �al���yor. �nternet �zerinden ya da ba�ka bir bi�imde bir�eyler yap�yor olmam�z hasta, korkmu� ve bitkin olmad���m�z anlam�na gelmez.
D�n gece, bu ana kadar ya�ad���m�z en k�t� bombard�man� ya�arken, g�r�lt�lerden art�k korkmad���m� farkettim; ne kadar da �abuk al���yorsunuz. Farkettim ki en �ok can�m� yakan, �B�L�NMEYEN�.
Yar�n ne olacak? Bu olanlar ne zaman son bulacak? Nas�l yeniden aya�a kalmaya ba�layaca��z? M�lteciler kabul edilecek mi? G�neydeki insanlar ne halde? Ve b�t�n bir �lkeyi cezaland�rmak neden? Bunlar�n ard�ndaki ger�ek plan ne? Her�ey daha ne kadar k�t�ye gidecek?.. E�im ve ben, �lkeyi terketmek konusunda yard�mc� oldu�umuz yabanc� s���nmac�lar� bar�nd�r�yoruz. Bu sabah ikisi gitmeyi ba�ard�, bir Alman ve bir �svi�reli. Di�er ikisi �ngiliz ve Alman. En sa�ma olan da �u ki Amerikan b�y�kel�ili�i buradaki vatanda�lar�na en az yard�m eden el�ilik. Telefon hatlar� servis d���. Birka� g�n �nce tesad�fen tan��t���m Arkada��m Amanda, kendisini Beyrut�un d���ndaki el�ili�e g�t�rmesi i�in bir taksi kiralamak zorunda kald�. Ve ona b�t�n s�yledikleri, ne yapacaklar�n� bilmedikleri ve geli�meleri el�ilik web sitesinden takip etmeye devam etmeleri oldu. Web sitesinden edinebildi�i tek bilgi ise, 5 g�n sonra bir tahliye yap�laca�� ama bu tahliye i�in para �demek zorunda kalacak olmas�!
Evet, kendi vatanda�lar�na, kurtulmak i�in para �demeleri gerekti�ini s�yl�yorlar. Buna inanabiliyor musunuz?!
�nsanlar� �lke d���na ��karmaya �al��mak beni stres alt�na al�yor. Sorun �u ki e�er �lkeden ��kma f�rsat�m olsa ne yapaca��m? Gider miyim? Arkada�lar�m ne olacak? Ailem? Sanat st�dyom? Bir �ngiliz pasaportum var, e�imle birlikte �lke d���na ��kabilirim. Ama en iyi arkada��m Maya�ya ne olacak? Ender g�r�len ve k�t� cins bir kansere yakaland�. Birka� ay �nce te�his kondu�undan bu yana ona ben bak�yorum ve biliyorum ki benim bak�m�m onun m�cadele etmesine yard�m ediyor. Yakaland��� kanser � tedavi edilemez� bir t�r, fakat ironiye bak�n ki bombard�man�n ba�lad��� g�n doktoru t�m�rlerinin k���ld���n� s�yledi. �nan�lmaz- ger�ek bir mucize.
Maya�y� b�rakamam!
Ya st�dyodaki resimlerim ne olacak? Ya b�t�n f�r�alar�m, boyalar�m, �����m kitaplar�m! B�t�n kitaplar�m !
Ve i�te yine beynimden ge�en ��lg�nca �eyler.Foto�raf alb�mlerimiz ne olacak? B�t�n aile foto�raflar�m�z� An�lar�m�z�Ya birka� yaz �nce ayr�l�k ac�s� �ekerken balkon duvar�na �iziktiriverdi�im resimler ne olacak? Ya saklad���m b�t�n a�k mektuplar�na? Birg�n k�z�ma vermek istedi�im, ge�li�imin bu kan�tlar�na ne olacak?Ya di�er en iyi dostlar�m? K�pe�im Tampopo� ya ne olacak? Daima safl�k ve �efkat kayna�� olan ve beni asla yaln�z b�rakmayan g�zel Jack Russel teriyerim. Bir mele�in g�zlerini ta��yan�
K�peklerin �lke d���na ��kmas�na izin verilmiyor ki�
Amerikal� arkada��m Christine -ad� Arap�a �p�c�k anlam�na gelen- Baousi ad�ndaki buldog k�pe�ini bana b�rakmak zorunda kalacak. �ok �z�l�yor� Neredeyse �lkesine gitmek istemeyecek�K�pe�ini almalar�n� sa�lamak i�in pek �ok el�ili�e ba�vurdu.
�z�lme Christine. Ben Baousi�ye bakar�m�
K�zkarde�im devlet okullar�nda bar�nan s���nmac�lara yard�m i�in g�n�ll� olarak �al���yor. (�u anda para, g�da, ila�, su, battaniye ve �ilte yard�m�nda bulunmak i�in vatanda�lar�m�z� �a��r�yorlar). �nsanlardan para yard�m� topluyor ve sonra s���nmac�lara ila� almak i�in harc�yor. Kendi inisiyatifiyle! Annem de onlara kat�ld�. Bir arkada��m�z ba��� toplamak i�in bir web sitesi kurdu:
http://atrissi.com/helplebanon/
G�n�n en inan�lmaz ifadesi: �srail insanlara g�neyi bo�altmalar�n�, ��nk� L�bnan��n g�neyini yok edece�ini s�yledi. Ama insanlar ordan ayr�lam�yor ��nk� b�t�n yollar ya y�k�ld� ya da �nleri kesildi. Ve d�n oradan ayr�lmay� denediklerinde �sraillilier �zerlerine ate� a�t�.
Burada bir katliam yap�l�yor !
Tekrarlanan sald�r�larda, d�n oldu�u gibi,- �srail L�bnan��n g�neyini fosfor ve di�er kimyasal silahlarla bombal�yor.
- �srail L�bnan sahil �eridi boyunca t�m limanlar� bombalad�.- �srail b�t�n yerel askeri radarlar�m�z� ve baz� ileri karakollar�m�z� bombalad�.- �srail g�neydeki b�t�n askeri tugaylar�m�z� ve Arama ve Kurtarma ekiplerimizi bombalad�. Ya�ayan masum sivilller kayboldu. S���nmac�lar�n kald��� binalarda da katliam yap�ld�. - �srail Beyrut varo�lar�n� (Dahiyeh ve Haret Hreik) bombalamaya devam ediyor.- �srail �u ana kadar 100�den fazla sivili �ld�rd� ve y�zlercesini yaralad�. Ve g�neyi bombalamaya devam ediyor.- �srail da� yollar�n� vurmaya ba�lad�. Shouf�a giden bir ana yolu bombalad�lar.- �srail da�lardaki bitkilere gaz bombalar� at�yor.
Daha fazla devam edemeyece�im�

***
�srail L�bnan�daki ileri karakollar� hedef almaya ba�lad�. L�bnan askerlerini katletti. Art�k hedeflerinde sadece Hizbullah yok. L�bnan��n tamam�n� yok etmeyi hedefliyorlar.Ger�ek:�srail, L�bnan�� dize getirmeye �al���yor.
�srail, L�bnan�� ve L�bnan ruhunu yok etmeye �al���yor.�srail, L�bnanl�lar� yine birbirlerine d���rmeye �al���yor.
�srail, bizleri su, yiyecek ve bar�nak i�in otlanan hayvanlara �evirmeye �al���yor.
�srail ve Amerika, Suriye ve �ran�� da bunun i�ine �ekmeye �al���yor. L�bnan�� yem olarak kullan�yorlar. L�bnan ise ortada kalm�� durumda.
Amerika ve �srail b�lgesel bir sava� ��karmaya �al���yor !
L�tfen yapabildi�iniz her bi�imde yard�m edin. L�tfen bu mesaj� herkese iletin, isterseniz yeniden yaz�n.L�tfen insanlara neler oldu�unu anlat�n. L�tfen kendi b�rokratlar�n�za bir ad�m at�p, bir�eyler yapmalar� i�in bask� kurun.L�bnan bar��sever bir �lkedir. Biz Ortado�u�da b�t�n dinlere mensup insanlar�n birarada ve bar�� i�inde ya�ad��� tek �lkeyiz.
Haberlerin bu kadar �nyarg�l� olmas� inan�lmaz. Ger�ek hasarlar� bildirmiyorlar. �srail�in masum insanlar� �ld�rd���n� bildirmiyorlar.Bu durumdan �yle anla��l�yor ki hepsi G8 odakl�lar.�srail ve US y�netimi ger�ekten sadece bizi mi ortadan kald�rmaya �al���yor?
Onlara gitmeyece�inizi s�yleyebilirsiniz. Pek �o�umuz gitmiyor. L�bnan�� seviyoruz.
Onlara benim gibi insanlar� anlat�n�
k�lt�r ve ho�g�r� in�a eden
bar�� ve uzla�ma i�in �al��an
e�itmek i�in �abalayan
sevgi ve merhameti y�celten insanlardan bahsedin onlara�
Burada benim gibi binlerce insan var.
Bize ne olacak? Onlara benim gibi, b�t�n bunlara ra�men h�l� nefret etmeyi ��renmemi� insanlardan s�z edin. Benden de�erlerim d���nda her�eyimi alabilirler. �nan�lar�m ve erdemlerim d���nda her�eyi. Ama asla ve asla ruhumu dizginleyemezler! �srail halk�na y�neticilerinin bize neler yapt���n� anlat�n. �iddetin �iddet do�uraca��n� s�yleyin onlara. L�bnan��n kom�ular� oldu�unu ve bar�� i�inde ya�aman�n m�mk�n oldu�unu an�msat�n onlara. �iddetle nas�l bir uzla�maya varabiliriz ki?

�ok yak�nd�k�
�ok yak�nd�k�

L�tfen bu vah�ete son verin!
Yine de sevgiyle
Zena el-Khalil
�eviri: Bet�l Akda�
****************************
0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home