Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

Sal�, Eyl�l 12, 2006

"FARAZ� KOSMOS"DAN "DOMATOZAN"A...

Merhaba,

2001 y�l�nda; haber yapm��t�n�z benimle ilgili. google'da kendimi ararken hat�rlad�m. o g�nlerden bu g�nlere, neler de�i�ti g�stermek istedim size; http://www.farukkorkmaz.com adresinde, yeni d�nyama bekliyorum sizi / Faruk :)

Web'de K�lt�r Sanat'a gelen e-postalar �zel bir klas�rde toplan�yor, Temmuz'da gelmi� ve tela�eden g�remedi�im bu mesaj� bug�n farkeder etmez hemen ko�up bakt�m siteye...
��nk� "Grafi 2000-2001 Flash Animasyon Yar��mas� Birincisi"; "Farazi Kosmos"u ger�ekten �ok sevmi�tim... �zg�n, kimlikli ve �zenli tasar�mlara a��z ya...

Korkmaz web tasar�m�ndan m�zik d�nyas�na do�ru bir ge�i� yapm�� aradan ge�en 5 y�l i�inde... Bestesini de vokalini de kendisinin yapt��� "demo"lar dinleyip oy vermenizi bekliyor "G�mb�rt�ye gittim, ("gelece�im" diyememi� tabii!) gelicem" dedi�i yeni sitede... Akt�el'ciler onu ge�enlerde verdi�i bir r�portajda "Ac�lar�n rock�usu" diye konumlam��lar... Espri �retti�i gibi kald�rmay� da beceren Korkmaz, bu konumlamay� "�lk bak��ta arockbesk bir lezzet ta��yor gibi g�r�nse de bence olay�n t�m�n� harika �zetlemi�" diye yorumluyor. Ayn� siteye ekledi�i web-k�t���nde ise "yorum yazmak yerine d���nd�klerini" yaz�yor.

G�ven Erkin Erkal, Maximum Rock isimli radyo program�nda "Anadolu Rock tarz� ve Bar�� Man�o ekol�n�n k�t� �rneklerinin karikat�r�n� �izen m�zisyen" diye niteledi�i Faruk Korkmaz'�n "Domatozan" �al��mas�n� payla�m�� dinleyicilerle... Domatesli desene t�klarsan�z siz de bu rop�rtaj� ve de -bu giri�i yazmaya ba�lad���m son 10 dakikad�r benim yapt���m gibi- "Domatozan"� dinleyebilirsiniz. �stelik ayn� Faruk Korkmaz, bizim Evde Pembe Domates Ser�veni ba�lad���nda,

"Deste�imi "domatOzan" isimli bestemle vermek istiyorum; www.farukkorkmaz.com adresinden dinleyebilirsiniz.
Kolay gelsin :)
"

diyerek bir yorum yazm��t� ama o zaman becerip dinleyememi�tim par�ay� bir t�rl�. �imdi bu a���� da kapatm�� olduk. Hoy! Vay! Oy!

Eline sa�l�k sevgili Korkmaz "yeni d�nyan" ve bu yarat�c� destek i�in -�ok gecikmi� de olsa- �ok te�ekk�rler!
"Domatozan"� �imdi do�ru pembelerin sitesine linklemeye gidiyorum ben! Y�z�mde -nedenini par�ay� dinledi�inizde anlayabilece�iniz- g�l�mseme, kula��mda da kendini tekrarlay�p duran melodi: Domatozan, domat ozan, Sofran� donat ozan, Kuru ekmek, bir bardak �ay, Domatesi payla� ozan! Nimetini payla� ozan. Vay, oy, hoy... Fiyat fahi� kese mafi�, Domatozan ne eylesin! Vay, vay, oy, hoy... :)

0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home