Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

Sal�, Ekim 31, 2006

MEHMET SUCU YAZMI� BUG�N: "Bu ku�ak bir ba�ka ku�ak"

"ENTERNET" / MEHMET SUCU
Cumhuriyet, 31 Ekim 2006
---------------------------------------------------------------------------------
(Bu yaz�da anlat�lan "ku�ak" asl�nda hallice geni� bir kesimi kaps�yor. Ama eminim "-Hah, i�te tam da '68'i anlatm��" diyenler daha fazlad�r -benim gibi- belki... "d ku�a��" = "dinozor" eskiden olumsuz ba�lamlar i�erirdi, "yenili�e diren�" gibi...
Kimler �st�ne al�nd�, kimler al�nmad�, kimler al�nanlara al�nacak, kimler hi� ald�rmayacak bilemem. Ama ben bu yaz�y� �ok �nemsedim ve Say�n Sucu burada kullanmam i�in izin verdi, i�ten te�ekk�rle- A.T.)
---------------------------------------------------------------------------------
Bu ku�ak bir ba�ka ku�ak

Her �eyden �nce onlar m�tevaz� bir ku�ak... Geli�meye kar�� koymad�lar, aksine hep a��k oldular, sadece yozla�maya kar�� durmaya �al��t�lar. D�r�st olmak ad�na, ��rendikleri de�erlerden �d�n vermemek ad�na dinozor diye su�lanmay� g�ze ald�lar.

D�nyay� de�i�tirmek istediler. Daha g�zel, daha insanca ya�amak, daha mutlu olmak istediler. Gelece�e ba�land�klar� idealleri oldu. Bu idealler i�in kavga ettiler ve ediyorlar.

Hi�bir zaman tatminsiz olmad�lar. Yetinmeyi bildikleri gibi istemeyi de ihmal etmediler. S�n�rs�z bir �zveriyle yard�mseverli�in ne oldu�unu g�sterdiler.

Hemen hi�biri, hi�bir zaman i�indeki �ocu�u �ld�rmedi. Muzip bir h�nz�rl�kla ele�tirdiler ve ele�tiriyorlar. Hayat�n her ad�m�nda ya�ad�klar�n� sorgulad�lar.

K�reselle�meci de�il enternasyonalizmden yanayd�lar. Irk��l��a, her boydan milliyet�ili�e kar�� d�nyan�n emek�ilerinin eylem birli�ini savundular.

�rg�tl� olman�n erdemini hep �st�n tuttular. Bireycili�in sekter bir tav�r oldu�unu vurgulad�lar. Yeralt�nda veya yasal mutlaka bir �rg�tle ba�lar� oldu. Kendilerine ait zaman� bencilce kullanmak yerine kitlesel eylemlerde yer almak onlar� hep daha �ok mutlu etti.

�nterneti siteler i�inde daldan dala gezinmek yerine �rg�tlenmek i�in kullanmay� da ilk kez onlar denedi.

Da�larda tek tek ate�leri ilk onlar yakt�. Barikatlar� ilk onlar kurdu. �nand�klar� gibi ya�amay� ilk onlar felsefe edindi.

Emekten yana olmak, halktan yana olmak, emperyalizme kar�� olmak en �nemli �� k�staslar� oldu. Onlar �ok politize bir ku�ak. Kitaplar �zerine tart��mak, �zele�tiri istemek ve vermek g�ndelik ya�am�n olmazsa olmaz� onlar i�in.

A�k ise politik kavgalar�n g�lgesinde ya�anan �iddetli bir duyguydu. Ancak ya�ama hep sevgiyle, tutkuyla ba�l�yd�lar. Daha insanc�l, daha ya�an�l�r bir d�nya i�in �abalad�lar. Gelece�i kurtaracak olan onlara g�re hi�bir zaman para olmad�. Gelecek sadece elbirli�iyle sava�arak daha g�zel olabilirdi.

Bu ku�ak asl�nda belirli bir ya� grubunu da temsil etmiyor. Onlara biz 'd ku�a��' diyelim. Yani dinozor ku�a��.

Dinozor bir�oklar�na g�re k���mseme i�eren bir kelime.. ancak asl�nda bize dayat�lan yeni yoz ya�am bi�imine kar�� duran bir avu� insan� tan�mlayan bir terim.

Her ne kadar b�y�klerimiz dinozorlu�u kendilerine ait bir tan�m olarak kullansalar da.. hemen her ya� grubundan bu ku�a�a mensup insan bulmak �ok olas�. Kalk�n bir �evrenize bak�n.. onlardan �ok g�receksiniz. Onlardan biri belki bir k��ede oturmu� sessizce kitap okuyordur. Belki Taksim'de d�zenlenen bir eylemde ba��r�yordur. Ya da hemen yan� ba��n�zda sessizce y�r�yordur.

H�l� birini g�remedinizse ve bu gazetede bu yaz�y� okuyorsan�z en yak�ndaki aynaya bak�n, onu tan�yacaks�n�z.

0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home