Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

Pazar, Nisan 22, 2007

RAS�M'�N KADINLARI...

Rasim Konyar'�n "s�cak kad�nlar�" teker teker, birer iki�er ve kalabal�k gruplar halinde a�a�lara t�rmanmaya ba�lam��. Yanlar�na bereket simgesi narlar�n� da alarak... "A�a� Heykeller" serisinde onlar� �evrimi�i izleyebilirsiniz...

D�n, -ayn� zamanda bizim PDA'n�n "�ile karargah�"! olan evin yak�n�ndaki- at�lyesinde onlar�n daha farkl� yolculuklara haz�rland�klar�n� da g�rd�k. Ama resim �ekmeye izin yoktu! O y�zden ba�ka ipucu da veremiyorum, kusura bakmay�n!

Rasim'in bu kad�nlar�n� �ok severim. ��nk� onlar bana yaln�zca uygarl�klar�n ve dahi "Avrupa'n�n anas�" Anadolu'yu �a�r��t�rmakla kalmaz, bir t�r "bedenle bar��ma" sinyalleri de yollarlar.

Bu arada A�a�lar Serisi'nden bir grup, K�z�ltoprak Sanat Galerisi'nde 5 May�s'a kadar sergileniyor. Ka��rmay�n!

(Galeri adresi: R��tiye Sok. No:47 K�z�ltoprak, Kad�k�y, 0216 418 3806- Pazartesi kapal�, di�er g�nler 11.00-19.00 aras�, Pazar 14.00-18.00 aras� a��k.)

Etiketler: , ,

0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home