Art and culture resources on the web... By Avniye TANSUG

�ar�amba, Aral�k 09, 2009

"T�RK MEVS�M�"NDEN �ZLEN�MLER: KARABUDA, ORNAMENTA ve CAMONDO SERG�LER�...

"T�rkiye Mevsimi" Fransa'n�n d�rt bir taraf�nda ve elbette Paris'te de "T�rk Mevsimi" ba�l���yla s�r�yor... Bu i� kimilerine g�re bo�una �aba. Kimilerine g�re kesinlikle i�levsel. Kimilerine g�re daha �ok T�rklerin ra�bet etti�i bir dizi etkinlik...

Biz de ge�en hafta k�sa bir Paris gezisinde bunlardan ikisinin a��l���na kat�ld�k, birini de uzun uzun gezdik...

G�NE� KARABUDA SERG�S�

�lki -ki as�l gidi� nedenimiz- G�ne� Karabuda'n�n objektifinden "Ya�ar Kemal'in 50 Y�l�" ba�l�kl� foto�raf sergisiydi. "ELELE" Derne�i'nin (Rue Martell, 8) merkezindeki serginin 28 Kas�m 2009, Cumartesi ak�am� yap�lan a��l���, ola�an�st� ra�bet g�rm��t�. "T�rk Mevsimi"nin 24-29 Kas�m aras�ndaki b�l�m�ne "Ya�ar Kemal Mevsimi" dedirtecek kadar �nemli etkinliklerde bizzat yerini alan Ya�ar Kemal, ELELE'nin k���k salonuna girerken uzun alk��larla kar��land�. Belki bu ana en iyi Prof. Dr. �ehmuz G�zel'in kaleminden tan�k olunabilir:


"...derken alk��lar koptu aniden... O ana dek t�kl�m t�kl�m dolu, saat 19 olmal�, salonun �n�nde alk��lar s�r�yor. Bu gelen Ya�ar Kemal halay�d�r. Belli oldu. En ba�ta kasketiyle herkesten yirmi santim kadar farkla ba�� ve y�z� g�r�len ve sanki k���k insan denizinde bir Ka��thane kay��� gibi anl� ve �anl�, asil ve sevimli, halktan, bizden, d�nyadan Ya�ar Kemal Usta. Yan�nda e�i, hepimizin sevgilisi Ay�e Baban. �kisi de ha�metli. Ya�ar Abi�nin sesiyle salonda bir Toros r�zgar� esti ki sormay�n karde�lerim: Mis gibi kekik kokusu. Yo�urt buz. Y�lanlar�n her biri bir k��eye ka���t�. Alt kata inmeleri m�mk�n de�il. Alt kat kitaplar ve kitapseverler taraf�ndan doldurulmu�. Rag�p Duran ve Altan G�kalp, Ya�ar Kemal ve Ay�e Baban��n arkas�ndalar ve her y�nden, ama bilhassa soldan gelen dalgalarla ba� etmeye �al���yorlar. Bu halay karde�lerim salonun ana kap�s�ndan girdi... G�ne� Karabuda da orada ve 'Elli Y�ldan Bug�ne Portreleriyle Ya�ar Kemal' sergisinin a��l���n� b�ylece Ya�ar Abi�yle birlikte yap�yor. Bu son derece ba�ar�l�, kimi ortak haf�zam�za mal olmu� foto�raflara baka baka bir tur att� Ya�ar Kemal..."

Paris'te 14 Aral�k'a kadar a��k olacak bu sergi asl�nda daha �nce G�ne� Karabuda'n�n �stanbul'daki di�er sergileri gibi �stanbul'da, Yap� Kredi K�lt�r merkezinde a��lacakt�. Nedense olmad�. Duydu�umuza g�re �imdi bu konu tekrar g�ndemde imi� ve daha geni� bir se�ki ile �stanbul'a gelecekmi�... Umar�z gelir...


"ORNEMENTA PAR�S/�STANBUL"
Paris At�lyesi'nde ("Ateliers de Paris", 30, Rue de Fauborg Saint-Antoine) yer alan "Ornementa Paris/�stanbul" adl� serginin 1 Aral�k 2009, Sal� a��l���na da Koray �zgen'in daveti �zerine gittik...

�zgen, bu sergiye �i�eCam i�in yapt��� ve "Seraphim" ad�n� verdi�i rak� �i�esi tasar�m�yla kat�lm��t�...
Sergi Paris ve T�rkiye'den tasar�mc�lar�n s�sleme sanat� �zerine yapt��� �al��malar� i�eriyordu... �al��malar�n� Paris At�lyesi'nde s�rd�ren tasar�mc� Arzu Firuz'un �nc�l���nde d�zenlenen bu tasar�m sergisinde T�rkiye'den Dice Kayek, Ela Cindoruk, Erdem Akan, �zlem S�er ve Defne Koz gibi �nl� tasar�mc�lar�n yan� s�ra Paris'ten aralar�nda Warmi, Valerie Boy ve Sophie della Rosa'n�n da bulundu�u alt� tasar�mc�n�n projeleri yer al�yordu. "Ornementa Paris/�stanbul" sergisi de 30 Ocak 2010 tarihine kadar gezilebiliyor...

"KONSTANT�NOPOL'DEN �STANBUL'A KAMONDOLAR"...


Gunes ve AyYahudi Sanat� ve Tarihi M�zesi, Versailles Saray�, D'Orsay M�zesi, Louvre M�zesi ve Kamondo M�zesi'nin i�birli�iyle 19. y�zy�lda �stanbul'un �ehir planlamas�na �nemli katk�larda bulunan Osmanl� k�kenli Kamondo Ailesi'nin �yk�s�n� konu eden ve 26 Kas�m'da a��lan "�stanbullu Bir Yahudi Ailenin �yk�s�: Kamondolar ve Sanat Hamilikleri" ba�l�kl� bu sergi Yahudi Sanat� ve Tarihi M�zesi'nde yer al�yordu (71, Rue de Temple, Marais). 7 Mart'a kadar a��k olan bu sergide Osmanl� k�kenli Kamondo Ailesinin �� - d�rt ku�ak ya�am �yk�s� izlenebilirken, Yahudi k�lt�r�, finans sekt�r� ve "sanat"�n bir yat�r�m arac� olarak nas�l da de�erlendirildi�ine pek g�zel tan�k olunabiliyor. Di�er zamanlarda Louvre M�zesi'nde bulunan ve bu sergi i�in yollanm�� onca tablo ve heykel bir yana, sadece sanatl� kravat i�neleri koleksiyonu bile bakanlar� mest etmeye yeterdi... Tabii, biz "T�rkler" olaraktan, sergi giri�indeki panolarda yer alan "Kamondo'lar�n Paris'teki evleri bir m�zeye d�n��m��, ancak �stanbul'daki evleri korunamay�p,
�imdi otel olmu�tur
" yollu a��klamalardan bir "gol yemi�lik" duygusuna kap�lmam��sak... Oysa hanlar� restore edildi, Tugay'lar sayesinde de kitapla�t�...

Eh, merdivenlerin durumu da �u �n�ndeki tenekeler, ortas�ndaki direkler filan olmasa �ok fena say�lmaz hani!!!

Aaah ah...



Etiketler: , , , , , ,

0 Comments:

Yorum G�nder

<< Home